Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05538554158
salih@turktest.com.tr

Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi

Yangın ve yangından korunma yolları her işyeri için oldukça hayati bir konudur. Patlama ve yangından korunma eğitimi ile her türlü yangın türünden korunma yolları hakkında bilgi sahibi olunabilir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi artık her geçen gün artmaktadır. Hizmet alacağınız Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB ) yangından korunma gibi eğitimleri uzman kadrosu eşliğinde vermesi ile yetkilendirilmiştir. İşveren olarak personelin sağlığı ve iş güvenliği konuları; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının sorumluluğu altındadır.

 

Yanıcı maddeler ile çalışanlar için büyük risk oluşturan yangın ile ilgili bu eğitim, risklerin ne olduğu ve yangın durumunda neler yapılması gibi konulara ağırlık verilerek personelin alacağı eğitimleri içermektedir. İş Güvenliği Kanunu tarafından belirtilen yönetmelikler doğrultusunda tehlike sınıfları ne olursa olsun personelin gerekli eğitimleri alması bir zorunluluktur. Her eğitimde altı çizilen ve iş güvenliği uzmanı ile işveren-işyerinde çalışan arasında iyi bir iletişimin olması da gerekliliktir. Firmanın risk değerlendirilmesinin yapılması, verilecek eğitimlerin tespiti ve bu eğitimlere katılma zorunluluğu konusu titizlikle ele alınmalıdır. Ayrıca işyeri ortamında sakıncalı durumların tespiti ve bu durumların önlenmesi adına çalışmaların yapılması da diğer görev sorumlulukları içinde yer alır.

 

Yangın ve Yangından Korunma

 

Yangın, tanım olarak oksijenin, yanıcı maddenin ve ısının bir araya gelmesi ile kontrol dışında alev alması olarak tanımlanır. Çevreye yayılması ve büyümesi can ve mal kayıplarını oluşturabileceği için oldukça önemli bir konudur. Yanıcı maddeler; katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. Yanma çeşitleri ise; yavaş yanma, hızlı yanma, parlama-patlama olarak kendini gösterebilir. En önemlisi, hızlı yanma reaksiyonu gösteren maddeler olarak adlandırılan petrol ve barut gibi, birden parlaması ve patlaması durumları oldukça tehlikeli olabilmektedir.

 

İşyerlerinin özellikle çok tehlikeli sınıflarda yer alan boya, ilaç gibi fabrikalarda iş güvenliği adına bütün risklerin farkına varılmalı ve önlem alınmalıdırBu yüzden kısaca, yangından korunma yolları maddeler halinde sıralayacak olursak; Yangın konusunda hemen herkesin eğitimi hayatidir. Ateş ile yakın temas edebilecek yanıcı ve hemen tutuşacak olan cisimlerin özel bir şekilde muhafaza edilmesi önemlidir. Yangın söndürme tüplerinin bulunması ve yangında doğru yangın tüpünün kullanılması, eğitim sırasında mutlaka öğretilmelidir.

 

Kanuni Dayanaklar:

YANGIN İLE MÜCADELE VE TAHLİYE TATBİKATI

18.06.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” Hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre ;

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve
az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.
İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
MADDE 15 –
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648
EK-1
EĞİTİM KONULARI TABLOSU
EĞİTİM KONULARI
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,
eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735
(Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)

DOKUZUNCU KISIM
Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim,Denetim, İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim
Genel eğitim
MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin
sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım
faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil
savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır.
Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl
kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir.
Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden
fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla
kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.
a) Söndürme ekibi,
b) Kurtarma ekibi,
c) Koruma ekibi,
ç) İlk yardım ekibi.

a) Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar.

MADDE 130- (1) İtfaiye eğitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici
personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunma ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimleri
İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Bu personelin her türlü eğitim giderleri,
kuruluşlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik
eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri, kendi teşkilâtlarınca yaptırılır.
(2) Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile
diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkânları ile kendi
kuruluşlarınca, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır. Bu
kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden
eğitim hizmeti alabilirler.

 

Yangınla Mücadele Eğitimi

Eğitimin Amacı: Yangın hakkında genel bilgileri, yangın tehlike kaynaklarını, yangının insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve tahliye yöntemlerini aktararak, yangına karşı bir duyarlılık geliştirmek ve doğru davranış biçimlerini yerleştirmek.

Eğitimin İçeriği
1. Yanma kimyası
2. Yangının ilerleme biçimleri
3. Yangının aşamaları
4. Yangın ve insan sağlığı
5. Yangın sınıflaması
6. Yangın söndürme maddeleri
7. Aktif ve pasif yangın güvenliği önlemleri
8. Kişisel koruyucu donanımlar
9. Yangında insan davranışları
10. Tehlike kaynakları ve riskler
11. Yangınla mücadele organizasyonu
12. Tahliye ilkeleri
13. Yangın söndürme tatbikatı

Patlama ve Yangından Korunma Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçiniz.

 

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

%d blogcu bunu beğendi: