Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05538554158
salih@turktest.com.tr

Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

“30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.” Yönetim Akademisi aşağıda sunduğu hizmetlerle işyerlerine Ortam Ölçümü hizmeti sunmaktadır.

* Ortam Havası Ölçümü

* Ortamda Gaz Ölçümü

* Ortamda Partikül Madde Ölçümü

* İç Gürültü Ölçümü

* Aydınlatma Ölçümü

* Ortamda Ağır Metal Ölçümü

* Elektromanyetik Alan ölçümü

* Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Sanayilerde, Maden Ocaklarında, Yakma Tesislerinde vb. işletmelerde “Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”ne göre ölçüm ve analizleri gerçekleştirmekteyiz. Ölçüm Konularımız;

* Yanma Gazları (SO2,CO, CO2, NO, NOx(NO, NO2), O2)

* Partikül Madde

* İslilik

* Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini

* HF (Hidrojen Florür)

* HCl (Hidrojen Klorür)

* Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi

* Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)

* PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar)

* Formaldehit

* H2S, NH3

TOPRAKLAMA ve PARATONER ÖLÇÜMLERİ

“Topraklama Yönetmeliği”ne ve diğer yönetmeliklere göre topraklama ve paratoner vb. elektriksel ölçümleri yaparak, raporlamaktayız. Ölçüm konularımız;

* Makine Elektriksel Teçhizat Kontrolü

* Koruyucu Bağlantının Devre Devamlılığı

* Yalıtım Direnci Ölçümü

* Gerilim Deneylerinin Yapılması

* Artık Gerilime Karşı Koruma

* Elektromanyetik Alan Ölçümü

* Topraklama Ölçümü

* Paratoner Ölçümü

CE ELEKTRİKSEL GÜVENLİK ÖLÇÜMLERİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ülke içinde satışı yapılacak ve kullanılacak elektrikli teçhizat ve makinelerin CE markalamasının yetkili kurumlar tarafından yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde bazı ülkelerde içine ürün kabulünde CE işaretini aramaktadırlar.

“Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik”, Makine Emniyeti Yönetmeliği” ve “LVD Yönetmeliği” ile elektrikli teçhizat ve makinelerin sahip olması gereken özellikler belirlenmiştir.

Yönetmelikler kapsamındaki ekipmanların elektriksel güvenlik ölçümleri TSE ve Avrupa standartlarına göre yapılmaktadır. Ulusal standartlar yönetmeliklerdeki emniyet koşullarını sağlaması durumunda kullanılabilmektedir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

İşletmelerde makine, araç, ekipman, elektrik panosu üzerinde ve çalışma alanlarında enerji verimliliği ölçümlerini yaparak, raporlamaktayız. Ölçüm konularımız;

* Bacagazı Analiz Cihazı ile Bacagazı Bileşenlerinin ve Sıcaklığının Ölçülmesi

* Termal Kamera ile Sıcaklık Ölçümü

* Ultrasonik Debimetre ile Borularda Hız ve debi Ölçümü

* Buhar Kapanı Testleri

* Enerji Analizörü ile Elektrik Enerjisi Analizleri

* Sularda İletkenlik Tayini

* İnfrared Sıcaklık Ölçerler ile Düşük ve Yüksek Sıcaklık Ölçümleri

* Isıl Geçirgenlik Katsayısı Tayini

* Mekanik Devir ölçümleri

* Bağııl Nem ve Sıcaklık Ölçümleri

* Lüksmetre ile Ortam Aydınlatması Ölçümleri

* Ses Seviyesi Ölçer ile Gürültü Ölçümleri

* Mekanik Titreşim Ölçümleri

SU VE ATIK SU ANALİZLERİ

25687 nolu Resmi Gazete’de 31 Aralık 2004 tarihli olarak yayınlanmış “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar. Bu yönetmeliklerin dışında “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” yayınlanarak muhatapların yapması gerekenler bildirilmiştir. İçilebilecek sular için ise TS 266 parametrelerine bakılmaktadır.

Aktif Oksijen Tayini

Alkalinite (Toplam, Karbonat, Bikarbonat)

Alkol Derecesi Tayini

Aluminyum (Al)

Amonyak (NH4) – Amonyum Azotu (NH3-N)

Antimon (Sb)

Arsenik (As)

Asidite

Asitlik ve Alkalilik Tayini

Askıda Katı Madde (AKM)

Bakır (Cu)

Balık Biyodeneyi (ZSF)

Baryum (Ba)

Benzen

Berilyum (Be)

BOİ5

Bor (B)

BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)

Bulanıklık

Civa (Hg)

Çamur Hacim İndeksi (SVI)

Çinko (Zn)

Çökebilen Katı Madde

Çözünmüş Oksijen

Demir (Fe2+)

Demir (Toplam) (Fe)

DOC (Çözünmüş Organik Karbon)

Elektriksel İletkenlik

Emme Hızı Tayini

Enterokok

Escherichia coli

Fekal Koliform Bakteri

Fekal Streptokok Sayımı

Fenol (Distilasyondan Sonra Spektrofotometrik Metod)

Fenol (Ekstraksiyondan Sonra Spektrofotometrik Metod)

Fenol İndeksi

Florür

Fosfor, Reaktif

Fosfor, Toplam

Gümüş (Ag)

Hidrokarbon Yağ İndeksi (Mineral Yağ ve Türevleri)

Aktif Klor Miktarlarının Tayini

İnorganik Tuzlar

Jar Test

Kadmiyum (Cd)

Kalay (Sn)

Kalsiyum (Ca)

Karbondioksit, Serbest

Karbondioksit, Toplam

Kızdırma Kaybı (LOI, Uçucu Katı Madde) (550°C)

Klor, Bağlı (Monokloramin, Dikloramin, Azot Triklorür)

Klor, Serbest

Klor, Toplam Bakiye

Klorür

Kobalt (Co)

KOİ

KOİ, Çözünmüş (Cam Elyaf Filtreden Süzme Sonrası)

Krom (Cr6+)

Krom (Toplam) (Cr)

Kurşun (Pb)

Lityum (Li)

Magnezyum (Mg)

Mangan (Mn)

Molibden (Mo)

Nem Miktarı Tayini

Nem Oranı / Katı Madde Miktarı (105°C)

Nem Tayini (Sıvı harici ürünlerde)

Nikel (Ni)

Nitrat (NO3-) – Nitrat Azotu (NO3–N)

Nitrit (NO2-) – Nitrit Azotu (NO2–N)

Optik Beyazlatıcı Tayini

Organik Azot

PAHs (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar)

PCBs

Permanganat İndeksi (Okside Olabilen Maddeler)

Pestisitler, Fosforlu

Pestisitler, Fosforlu ve Klorlu

Pestisitler, Klorlu

pH

Potasyum (K)

Pseudomonas aeruginosa

Renk (Pt-Co)

Renk (Spektrofotometrik)

Rutubet ve Uçucu Madde Tayini

Sabit Katı Madde (İnorganik Madde) (550°C)

Salmonella spp.

Selenyum (Se)

Semi VOCs (Yarı Uçucu Org. Bil.)

Semi VOCs + VOCs

Serbest Kostik Alkali Tayini

Sertlik (Geçici; Karbonat Sertliği)

Sertlik (Kalıcı; Karbonat Olmayan Sertlik)

Sertlik, Toplam

Shigella spp.

Sıcaklık

Silisyum (SiO2 Olarak)

Siyanür

Sodyum (Na)

Sodyum Hidroksit ve Sodyum Karbonat Miktarları Tayini

Staphyloccoccus aureus

Stronsiyum (Sr)

Suda Çözünen Madde Miktarı Tayini

Sülfat

Sülfit

Sülfür (Toplam)

Talyum (Tl)

TOC (Toplam Organik Karbon)

Toplam Çözünmüş Katı Madde (TÇM) (180°C)

Toplam Katı Madde (TKM) (103 – 105°C) Toplam Kjeldahl Azotu (TKN)

Toplam Klor tayini

Toplam Koliform Bakteri

Toplam Küf ve Maya Sayısı

Toplam Serbest Alkali Tayini

Toplam Tuz Miktarı

TPH (Toplam Petrol Hidrokarbonları)

Tuzluluk

Uçucu Katı Madde (Organik Madde) (550°C)

Uçucu Olmayan Maddelerin Tayini

Uçucu Yağ Asitleri

Uçucu Yağ Tayini

Vanadyum (V)

VOCs (Uçucu Organik Bileşikler)

Yağ Asitleri Tayini

Yağ ve Gres

Yağ Miktarı Tayini

Yoğunluk

Yüzey Aktif Madde Tayini

Yüzey Aktif Maddeler (Anyonik – MBAS)

 

Yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

%d blogcu bunu beğendi: