Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05327344804
gokhan@turktest.com.tr

6331 sayılı İSG Kanunu İş Kazası ve Meslek Hastalığı

6331 sayılı İSG Kanunu İş Kazası ve Meslek Hastalığı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NA GÖRE  İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI TANIMI

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
(Madde 13)

  İŞ KAZASI       

a)  Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.)İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
(Madde 14)

  Meslek Hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI TANIMI

İş Kazası

-İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır.

Meslek Hastalığı

-Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kayıt Yükümlülüğü

İşveren;

Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirim Yükümlülüğü

İşveren,aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
İş yeri Hekimi veya Sağlık Hizmeti Sunucuları Yükümlülüğü

İş yeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM YAPMAMA İDARİ YAPTIRIM

İşveren;bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemek zorundadır.

İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemekle yükümlü kılınmıştır.

Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı bin beş yüz Türk Lirası idari yaptırım uygulanır.

İş yerinde meydana gelen iş kazasını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmayan ve sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmayan işverene iki bin Türk Lirası idari yaptırım uygulanır.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucularına veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına iki bin Türk Lirası idari yaptırım uygulanır.