Veliköy Mh. Vatan Cd. No:15-19 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
05538554158
salih@turktest.com.tr

Hizmet Sözleşmeleri

Hizmet Sözleşmeleri

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Hizmet Sözleşmeleri Düzenlemeleri

İçerik

1-Hizmet Sözleşmesi

2-Bizzat Çalışma Borcu

3-Özen ve Sadakat Borcu

4-Hizmet Sözleşmesi Devri

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde : 393

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet sözleşmesi, işçinin iş verene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve iş verenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

İşçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmeler de hizmet sözleşmesidir.

Çıraklık Sözleşmeleri

Genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmesine de uygulanır; özel kanun hükümleri saklıdır.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde : 394

Hizmet Sözleşmesi Kurulması

Hizmet sözleşmesi, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça özel bir şekle bağlı değildir.

Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir zaman için görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş sayılır.

Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde : 395

Bizzat Çalışma Borcu

Sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, işçi yüklendiği işi bizzat yapmakla yükümlüdür.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde : 396

Özen ve Sadakat Borcu

İşçi,yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır.

İşçi,işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür.

İşçi,hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez.

İşçi,iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri,hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz.

İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde : 397

Teslim ve Hesap Verme Borcu

İşçi,üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür.

İşçi,hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhâl işverene teslim etmekle yükümlüdür.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde : 398

Fazla Çalışma Borcu

Fazla çalışma, ilgili kanunlarda belirlenen normal çalışma süresinin üzerinde ve işçinin rızasıyla yapılan çalışmadır.

Ancak,normal süreden daha fazla çalışmayı gerektiren bir işin yerine getirilmesi zorunluluğu doğar, işçi bunu yapabilecek durumda bulunur ve aynı zamanda kaçınması da dürüstlük kurallarına aykırı olursa işçi, karşılığı verilmek koşuluyla, fazla çalışmayı yerine getirmekle yükümlüdür.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde : 428

 İş yerinin Tamamının veya Bir Bölümünün Devri

İş yerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işlemle başkasına devredildiğinde, devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan hizmet sözleşmeleri, bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

İşçinin hizmet süresine bağlı hakları bakımından, onun devreden işveren yanında işe başladığı tarih esas alınır.

Yukarıdaki hükümlere göre devir hâlinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devreden ve devralan işveren müteselsilen sorumludurlar. Ancak, devreden işverenin bu yükümlülüklerden doğan sorumluluğu,devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu Madde : 429

 Sözleşmenin Devri

Hizmet sözleşmesi, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle, sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir.

Devir işlemiyle, devralan, bütün hak ve borçları ile birlikte, hizmet sözleşmesinin işveren tarafı olur. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı hakları bakımından, devreden işveren yanında işe başladığı tarih esas alınır.

 

%d blogcu bunu beğendi: